Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNabór na misje gospodarcze do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) połączone z udziałem w Wystawie Światowej Expo Dubaj 2020 w terminie 04-08.02.2022 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tatjana Tyszkiewicz | 2021-11-05 13:36:35
nabór, misje, dubaj

Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza nabór na misje gospodarcze do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) odbywające się w terminie 04-08.02.2022 r.* dla przedsiębiorców z branży o PKD 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych oraz PKD 25.73 Produkcja narzędzi.

Misje gospodarcze oragnizowane są przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

 

W misjach gospodarczych mogą wziąć udział przedsiębiorcy:

 • z branży Produkcja narzędzi o PKD 25.73 oraz z branży Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych o PKD 22.2;
 • posiadający status mikro, małego, średniego przedsiębiorcy;
 • posiadający siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • spełniający kryteria dotyczące skorzystania z pomocy publicznej de minimis;
 • posiadający strategię biznesową, która zakłada, że działania, na które ubiega się o dofinansowanie stanowią element strategii w zakresie internalizacji działalności gospodarczej;
 • spełniający inne kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa przedsiębiorców (MŚP)
  w zagranicznych misjach gospodarczych organizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie połączonych z udziałem w Wystawie Światowej Expo Dubaj 2020 w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie), zwanych dalej Regulaminem.

Liczba przedsiębiorców objętych wsparciem: około 10.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misjach gospodarczych będą finansowani w ramach pomocy de minimis.

W ramach misji zaplanowany jest m.in. udział w Wystawie Światowej Expo Dubaj 2020, uczestnictwo w rozmowach B2B oraz spotkania z instytucjami otoczenia biznesu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Termin składania dokumentów:

 1. Termin zgłoszenia do udziału w misji:

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: k.brzdek@kujawsko-pomorskie.pl skanów podpisanych, niżej wymienionych dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 15.11.2021 r. do godz. 9.00 **:

 1. formularz deklaracji uczestnictwa, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Regulaminu;
 3. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Regulaminu.
 4. oświadczenie dotyczące strategii biznesowej i jej streszczenie w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej według wzoru określonego w załączniku nr 10 do Regulaminu.

Wszystkie dokumenty (scany) muszą zostać podpisane, pojedyncze strony zaparafowane, a kserokopie prawidłowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa. Upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorstwa musi wynikać z dostarczonych dokumentów.

Formularze deklaracji uczestnictwa złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Termin dostarczenia oryginałów dokumentów:

W przypadku zakwalifikowania do udziału w Misji, przedsiębiorca dostarczy oryginały dokumentów osobiście lub wyśle pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Biuro Projektów Gospodarczych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie - dotyczy misji gospodarczej do Dubaju w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji (drogą elektroniczną) o zakwalifikowaniu się danego przedsiębiorcy do udziału w Misji.

Informacja o zakwalifikowaniu się danego przedsiębiorcy do udziału w Misji gospodarczej zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres poczty e-mail, wskazany w formularzu deklaracji uczestnictwa.

Lista przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w Misjach gospodarczych zostanie umieszczona na stronie internetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl, i/lub na stronie na stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora https://investin.kujawsko-pomorskie.pl i/lub na stronie Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów https://kujawskopomorskie.trade.gov.pl po zakończeniu naboru.

 

Językiem wiodącym misji będzie język angielski.

Kontakt:

k.brzdek@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 6218 349.

m.schick@kujawsko-pomorskie.pl tel 56 6218 309.

*Dopuszcza się zmianę długości trwania misji z przyczyn niezależnych od Organizatora.
O powyższej zmianie przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misjach zostaną niezwłocznie powiadomieni.

**W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rekrutacji.

 

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-36152821-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-15-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-uczestnictwa-przedsiebiorcow-msp-w-zagranicznych-misjach-gospodarczych-organi/

 

Dokument przygotowała Karolina Brzdęk
Pliki do pobrania

Zał.1 Formularz deklaracji uczestnictwa
doc | 120.5 KB
Pobierz
Zał.2 Kryteria rekrutacji
doc | 89.5 KB
Pobierz
Zał.3 Wzór umowy
docx | 69.68 KB
Pobierz
Zał.4 Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis
xlsx | 71.53 KB
Pobierz
Zał.5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
xlsx | 142.25 KB
Pobierz
Zał.6 Oświadczenie o przyznanej pomocy de minimis
doc | 99 KB
Pobierz
Zał.7 Sprawozdanie merytoryczne
doc | 100.5 KB
Pobierz
Zał.8 Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych
docx | 54.51 KB
Pobierz
Zał.9 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
docx | 209.95 KB
Pobierz
Zał.10 Oświadczenie dotyczące strategii i jej streszczenie
doc | 94 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pianotwory

Marka HU HU to produkty przeznaczone dla najmłodszych fanów kolorowej i pachnącej kąpieli. Z weso...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Kule do kąpieli

Kąpiel w towarzystwie Hydrozaura to nie lada gratka dla Twojego gagatka! Wraz z dzieckiem odkryj ...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Perfumy do prania

W naszej ofercie znajdziesz produkty do prania i pielęgnacji pralki: kapsułki do prania, odkamien...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Pozostałe wyroby chemiczne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert